Vedtægter for foreningen Historiecenter Otterup Geværfabrik

§ 1 Navn.

Foreningens navn er Historiecenter Otterup Geværfabrik, i det følgende benævnt HOG.

 

§2 Formål.

Foreningens formål er at indsamle, udstille og bevare effekter samt historie og viden med relation til Otterup Geværfabrik og A/S Dansk Ammunitionsfabrik gennem tiderne..

Ved udstillingsvirksomhed og evt. foredrag/samleraftner at bidrage til oplysning af de nævnte virksomheders virke.

 

§3 Medlemskab.

Stk.1 Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Dog skal Medlemskab godkendes af Bestyrelsen. Afslag medlemskab kan ikke ankes.

Stk.2 Der kan kun optages personer, der er fyldt 18 år.

Stk.3 Ved optagelse betales et indmeldelsesgebyr plus det årlige kontingent der fastsættes den ordinære generalforsamling.

Stk.4 Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Stk.5 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

Stk.6 Medlemmer eller personer der har udført særlige tjenester/ arbejde for HOG kan af bestyrelsen udnævnes til æresmedlem. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Stk.7 Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, hvis forhold skønnes at stride mod HOG´s interesser. Et ekskluderet medlem kan fordre afgørelsen behandlet den førstkommende ordinære generalforsamling, hvor det ekskluderede medlem har møde- og taleret under dette dagsordenspunkt.

 

§4 Generalforsamlingen.

Stk.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af Januar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved brev/e-mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

Stk.3 Møde- og stemmeberettigede generalforsamlingen er alle medlemmer,der har betalt rettidigt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

Valg af dirigent

Valg af stemmetællere

Formandens beretning

Regnskabsaflæggelse

Behandling af indkomne forslag

Fastsættelse af kontingent

Godkendelse af budget

Valg af formand (vælges for 2år i ulige år)

Valg af kassere (vælges for 2år i lige år)

Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert år)

Valg af revisor

Eventuelt.

 

Stk.5 Forslag, der ønskes behandlet generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk.6 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

 

 

§5 Ekstraordinær generalforsamling.

Stk.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet formanden i hænde. Stk.2 Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

§6 Foreningens daglige ledelse.

Stk.1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og max 3 bestyrelsesmedlemmer. Dog minimum 3 personer.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode/1-årig periode i henhold til dagsordenen. Stk.2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk.3 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk.4 Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden.

Stk.5 Det påhviler bestyrelsen at føre protokol fra bestyrelsesmøderne og generalforsamlingen.

 

§7 Økonomi, regnskab og revision.

Stk.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk.2 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. Stk.3 Foreningens regnskab føres af kasseren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Stk.4 Regnskabet revideres af de generalforsamlingen valgte revisorer.

 

§8 Tegningsregler og hæftelse.

Stk.1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

Stk.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Stk.3 De til HOG donerede/indkøbte/sponseret ejendele/effekter tilhører HOG som juridisk person. Det enkelte medlem har ikke nogen ejendomsret over effekterne.

 

§9 Vedtægtsændringer.

Stk.1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal, af de fremmødte stemmeberettigede, en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk.2 Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§10 Opløsning.

Stk.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede, to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk.2 Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Stk.3 De effekter HOG har lånt af privat personer, museer, foreninger og lign. skal afleveres tilbage til retmæssig ejer.

 

§11 Datering.

Stk.1 Således vedtaget foreningens stiftende generalforsamling den 20 Januar 2019

 

Dirigentens underskrift.